OM NAMO MANJUSHRIYE, NAMO SUSHRIYE, NAMO UTTAMASHRIYE SVAHA

1. Namo Shakyamuni Tathagata Arhat Samyaksam-buddha Tathagataya
2 A. Namo Vajra-garbha-pramardin Tathagataya
2 B. Namo Vajra-manda-pramardin Tathagataya
3 A. Namo Ratnarcis Tathagataya
3 B. Namo Ratnarchi Tathagataya
4 A. Namo Naga-raja Tathagataya
4 B. Namo Nageshvara-raja Tathagataya
4 C. Namo Geya-raja Tathagataya
5 A. Namo Virasena Tathagataya
5 B. Namo Vorasena Tathagataya
6 A. Namo Vira-nandin Tathagataya
6 B. Namo Vora-nandin Tathagataya
7. Namo Ratnagni Tathagataya
8. Namo Ratna-chandra-prabha Tathagataya
9. Namo Amogha-darshin Tathagataya
10. Namo Ratna-chandra Tathagataya
11 A. Namo Nirmala Tathagataya
11 B. Namo Vimala Tathagataya
12 A. Namo Shura-datta Tathagataya
12 B. Namo Shri-datta Tathagataya
13. Namo Brahma Tathagataya
14. Namo Brahma-datta Tathagataya
15. Namo Varuna Tathagataya
16. Namo Varuna-deva Tathagataya
17 A. Namo Bhadra-shri Tathagataya
17 B. Namo Shri-bhadra Tathagataya
18. Namo Chandana-shri Tathagataya
19 A. Namo Anantaujas Tathagataya
19 B. Namo Anantejas Tathagataya
20. Namo Prabhasa-shri Tathagataya
21. Namo Ashoka-shri Tathagataya
22. Namo Narayana Tathagataya
23. Namo Kusuma-shri Tathagataya
24 A. Namo Brahma-jyotir-vikri-ditabhijna Tathagataya
24 B. Namo Brahma-jyotir-vikro-ditabhijna Tathagataya
25 A. Namo Padma-jyotir-vikri-ditabhijna Tathagataya
25 B. Namo Padma-jyotir-vikro-ditabhijna Tathagataya
26. Namo Dana-shri Tathagataya
27. Namo Smrti-shri Tathagataya
28 A. Namo Suparikirtita-namadheya-shri Tathagataya
28 B. Namo Brahma-shri-suparikirti Tathagataya
29. Namo Indra-ketu-dhvaja-raja Tathagataya
30. Namo Suvikranta-shri Tathagataya
31 A. Namo Yuddha-jaya Tathagataya
31 B. Namo Vijita-samgrama Tathagataya
32. Namo Vikranta-gamin-shri Tathagataya
33. Namo Samantavabhasa-vyuha-shri Tathagataya
34. Namo Ratna-padma-vikramin Tathagataya
35 A. Namo Shailendra-raja Tathagataya
35 B. Namo Ratna-padma-supratishthita-shailendra-raja Tathagataya