MODLITWA O DESZCZ BŁOGOSŁAWIEŃSTW

(Tyb.: De-czen Lhun-drub-ma)

Jego Świątobliwość Gendun Gjatso, Drugi Dalaj Lama Tybetu (1476—1542)


 1. Respectfully I prostrate to the mighty protector, Maitreya,
  Who pervades the world with clouds of love and compassion
  From the space of dharmakaya, which spontaneously completes great bliss,
  And who rains down deeds in a continuous shower.

  Maitrejo, Potężny Obrońco pełen wiary kłaniam się Tobie!
  Ty, który w formie obłoków miłości i współczucia przenikasz świat,
  Od Dharmakaji, która jest źródłem życiodajnego błogosławieństwa,
  Po ziemię na którą spada deszcz Twoich niezliczonych aktywności.


 2. From your wisdom manifestation that sees, just as they are,
  The minds and natural elements of countless disciples,
  By the power of faith, please come down here in all places unimpeded,
  Like the reflected image of the moon in water.

  Manifestacjo Mądrości, wszystkie rzeczy postrzegasz wyraźnie - takimi, jakimi są.
  Dzięki Tobie umysły istot oraz elementy natury stają się przedmiotami niezliczonych nauk.
  Pełen oddania proszę, przybądź do miejsc wolnych od rozpraszających okoliczności,
  I objaw się tak, jak refleksy księżyca pojawiają się na tafli spokojnego jeziora.


 3. Like jewelled inlay work of many kinds of precious gemstones
  Set into a Mt. Sumeru of piled exquisite refined gold,
  Your supreme form, which by seeing one remains unsatisfied,
  I request to remain firmly for as long as cyclic existence lasts.

  Wytworny różaniec zdobiony szlachetnymi kamieniami,
  Kopiec najwspanialszego złota usypany na szczycie góry Meru,
  Tak Twoja Najczystsza Istota porusza każdego, kto ujrzał ją choć raz.
  Proszę, pozostań tu tak długo, jak długo trwać będzie cykliczna egzystencja!


 4. You, saviour, hold closely with your compassionate hands
  All sentient beings who have provided the requirements
  For constructing a statue of Affectionate Love — Maitreya,
  And please lead them definitely to the pure land of Tushita.

  Zbawicielu, obejmij swoimi serdecznymi ramionami
  Wszystkie istoty, które posiadły sprzyjające okoliczności!
  Wznosząca się statuo Miłującej Dobroci - Majtrejo,
  Proszę, doprowadź je ostatecznie do czystej krainy Tuszita.


 5. Inseparable from your face, amrita for their eyes,
  Nurtured by your speech, the Mahayana scriptures,
  And having perfected all the bodhisattva’s practices,
  Please bestow your blessings for them to quickly attain buddhahood.

  Twoja pełna twarz promienieje będąc nektarem dla oczu istot,
  Twoja mowa - Święte Księgi Mahajany są niezawodną ochroną.
  Bodhisattwo, który zrealizowałeś wszystkie poziomy,
  Proszę pobłogosław wszystkie istoty, aby mogły szybko osiągnąć urzeczywistnienie!


 6. In the meantime, may all wishes be fulfilled;
  May all sentient beings have a loving attitude;
  May the teachings of the Buddha spread and extend in all directions;
  And may all sentient beings enjoy wonderful well-being.

  W międzyczasie spraw także, aby dobre życzenia spełniły się,
  Miłująca dobroć praktykowana była przez wszystkich,
  A nauki Pana Buddy rozprzestrzeniały się i wzrastały.
  Niechaj wszystkie czujące istoty cieszą się szczęśliwym życiem!


 7. May this place be filled by an assembly of ordained monks and nuns
  Clad in saffron robes and upholding the three trainings,
  And may deeds of explanation and practice bring good fortune of extending
  The Buddha’s teachings everywhere for as long as cyclic existence lasts.

  Oby to miejsce zapełniło się mnichami i mniszkami - zgromadzeniem,
  Które odziane w szafranowe szaty pielęgnuje trzy dyscypliny.
  Oby za sprawą ich przykładnych działań oraz szczerych wyjaśnień,
  wielka radość rozprzestrzeniała się, a nauki Buddy wzrastały tak długo,
  jak długo trwać będzie cykliczna egzystencja!


 8. By the truth of the infallible Three Precious Jewels,
  The blessings of the power of Buddha Maitreya,
  And the enlightened deeds of the mighty Dharma protectors,
  May the complete essence of this pure prayer be fulfilled.

  Poprzez prawdę najszlachetniejszych Trzech Klejnotów,
  Mocy błogosławieństw Buddy Maitreyi,
  Oraz dzięki oświeconym aktywnościom pełnych mocy Strażników Dharmy,
  Najczystsza i najgłębsza istota tej szczerej modlitwy została urzeczywistniona!


KOLOFON

This aspiration prayer of truthful words for achieving excellence was composed at Chökhor Gyäl Monastery by His Holiness Gendun Gyatso, the Second Dalai Lama, a monk who expounds the Dharma, at the request of the great woman leader, Nyima Päl, an incarnation of Bishwakarma, the legendary King of Artistry, who designed the Jokhang temple in Lhasa. Translated by Ven. Geshe Lhundrub Sopa Rinpoche for members of the Maitreya Project, Singapore, February 1998.

Te szczere słowa modlitwy aspiracji o osiągnięcie doskonałości zostały napisane w klasztorze Chökhor Gyäl przez Jego Świątobliwość GendunA Gjatso, Drugiego Dalaj Lamę - mnicha który upowszechnił Dharmę - na prośbę wielkiej kobiety-mistrzyni Nyima Päl, będącej inkarnacją Biszwakarma, Wielkiego Króla Sztuki, projektanta klasztoru Jokhang w Lhasie. Przetłumaczone na angielski przez Czcigodnego gesze Lhundruba Sopę Rinpocze dla członków Maitreya Project, Singapur, luty 1998.Z angielskiego przełożył Kuba Sernecki, 2016.

Przekładu dokonano na podstawie tekstu:
Prayer for Spontaneous Bliss

mnich buddyjski Zbigniew Modrzejewski www.zbigniew-modrzejewski.webs.comFree counter and web stats