Sutra Wzniosłego Złotego Światła

Król wspaniałych sutr, nazywany
Szlachetnym Wzniosłym Złotym Światłem,
sutra mahajany

W języku Indii:

Arja suwarna prabha sottama sutrendra radźia mahajana sutra
Czcigodny Lama Zopa Rinpocze: „Duchowe korzyści płynące z czytania tej sutry są niezmierzone. Wyrecytowanie [na głos] nawet kilku linijek tekstu Sutry Złotego Światła stwarza więcej duchowej zasługi niż ofiarowanie niezmierzonych darów Buddzie Siakjamuniemu.” Duchowe korzyści z czytania Sutry Wzniosłego Złotego Światła.Rozdział 3

Rozdział o widzeniu snu


OM DHARE DHARE BENDHARE SWAHA (7x)


 1. Then the bodhisattva Ruchiraketu slid into sleep. He dreamed he saw a golden drum, its light shining like the orb of the sun. In every direction, countless inconceivable numbers of tathagatas were preaching the Dharma, seated on lapis thrones at the foot of jeweled trees, completely surrounded by numerous hundreds of thousands of retinues. Then he saw a being in the form of a brahmin beating that drum. From the sound of the drum, these and similar confessional verses issued forth.

  1. Następnie bodhisattwa Ruciraketu zapadł w sen. Śnił o tym, że widział złoty bęben, którego światło świeciło jak kula Słońca. W każdym kierunku niepoliczalnie, niewyobrażalnie wielu tathagatów głosiło Dharmę usadowionych na tronach z lapis lazuli u podnóży drzew z klejnotów, całkowicie otoczonych licznymi orszakami setek tysięcy. Potem zobaczył postać przypominającą brahmina uderzającego w ten bęben. Z dźwięku bębna wypłynęły te i podobne strofy spowiedzi.


 2. Then the bodhisattva Ruchiraketu awoke and remembered those verses at once. Having remembered those verses, when night came to an end, he along with many thousands of beings left the great city of Rajagriha. He arrived at Vulture Peak where the Tathagata was. Having reached there, he prostrated himself at the feet of the Tathagata, circumambulated the Tathagata three times and sat to one side. Sitting to one side, the bodhisattva Ruchiraketu bowed to the Tathagata with hands folded in respect and recited those confessional verses he heard coming forth from the drum.

  2. Następnie bodhisattwa Ruciraketu obudził się i od razu przypomniał sobie te strofy. Zapamiętawszy te strofy, kiedy noc dobiegła końca, wraz z wieloma tysiącami istot opuścił wielkie miasto Radźagriha. Przybył na wzgórze Sępów [Gridhrakuta], gdzie przebywał Tathagata. Doszedłszy tam, złożył pokłony u stóp Tathagaty, okrążył Tathagatę trzy razy i usiadł z boku. Siedząc z boku, bodhisattwa Ruciraketu pokłonił się Tathagacie z dłońmi złożonymi na znak szacunku i wyrecytował usłyszane strofy spowiedzi, które wypłynęły z bębna.


Tak kończy się rozdział trzeci, rozdział o widzeniu snu z króla wspaniałych sutr, Wzniosłego Złotego Światła.Rozdział 4

Rozdział o spowiedzi


OM DHARE DHARE BENDHARE SWAHA (7x)


 1. One night, without distraction,
  I dreamed a vivid dream:
  I saw a large and beautiful drum
  Filling the world with golden light
  And glowing like the sun.
  Beaming brightly to all places,
  It was seen from ten directions.

  1. Jednej nocy miałem niezakłócony, wyraźny sen:
  śniłem o tym, że widziałem duży i piękny bęben
  wypełniający świat złotym światłem
  i świecący jak Słońce.
  Jasno promieniejący na wszystkie miejsca,
  był widziany z dziesięciu kierunków.


 2. Everywhere buddhas were seated
  On thrones of precious lapis
  At the foot of jeweled trees
  Facing assemblies of many hundreds of thousands.
  I saw a form like that of a brahmin
  Fiercely beat upon the drum;
  When he struck it,
  These verses issued forth:

  2. Wszędzie siedzieli buddhowie
  na tronach z drogocennego lapis lazuli
  u podnóży drzew z klejnotów
  zwróceni w kierunku zgromadzeń wielu setek tysięcy osób.
  Zobaczyłem postać przypominającą bramina
  zawzięcie uderzającego w ten bęben;
  gdy w niego uderzał,
  wypłynęły z niego następujące strofy:


 3. By the sound of this majestic drum of golden light,
  May the suffering of lower migration,
  Yama and the poverty of the three realms
  Of the triple thousand worlds cease to be.

  3. Niechaj dzięki dźwiękom tego majestatycznego bębna złotego światła
  cierpienie niższych sfer odrodzenia,
  Yama i nędza trzech sfer istnienia
  potrójnego systemu tysiąca światów skończą się.


 4. By the sound of this majestic drum,
  May the ignorance of the world be dispelled.
  With fears quelled, just as vanquishing sages are unafraid,
  May sentient beings become fearless and brave.

  4. Niechaj dzięki dźwiękom tego majestatycznego bębna
  ignorancja świata zostanie przepędzona na cztery wiatry.
  Przezwyciężywszy obawy, jak mędrcy-zwycięzcy są nieustraszeni,
  tak czujące istoty niechaj staną się nieustraszone i odważne.


 5. Just as the Omniscient Vanquishing Sage in the world
  Is possessed of every excellence of the aryas,
  May countless beings too possess oceans of qualities,
  Concentration and the wings of enlightenment.

  5. Tak, jak Wszechwiedzący Mędrzec-Zwycięzca w świecie
  posiada każdą doskonałość arjów,
  niechaj niezliczone istoty również posiadają oceany zalet,
  koncentrację oraz skrzydła oświecenia.


 6. By the sound of this majestic drum,
  May all beings be endowed with the melody of Brahma;
  May they touch the sublime enlightenment of buddhas;
  May they turn the virtuous wheel of the Dharma.

  6. Niechaj dzięki dźwiękom tego majestatycznego bębna
  wszystkie istoty będą obdarzone melodią Brahmy;
  niechaj dotkną wzniosłego oświecenia buddhów;
  niechaj obrócą kołem Dharmy cnót wszelakich.


 7. Remaining for inconceivable eons,
  May they teach the Dharma to guide migrating beings.
  Conquering delusion and overcoming affliction,
  May their attachment, hatred and ignorance be pacified.

  7. Pozostając przez niewyobrażalne eony,
  niechaj nauczają Dharmy, aby prowadzić migrujące istoty.
  Pokonując urojenia i przezwyciężając przypadłości umysłu,
  niechaj ich przywiązanie, nienawiść oraz ignorancja
  zostaną spacyfikowane.


 8. May sentient beings who have fallen to lower migrations,
  Whose bodies of bone are alight with blazing flame,
  Hear the speech of this majestic drum;
  May the proclamation "Homage to the Tathagata!" be heard.

  8. Niechaj czujące istoty, upadłe w niższe sfery odrodzenia,
  których ciała-szkielety palą się w blasku płomieni,
  usłyszą mowę wydobywającą się z tego majestatycznego bębna;
  niechaj proklamacja „Hołd Tathagacie!” będzie usłyszana.


 9. In the course of hundreds of births
  And tens of thousands of millions of births,
  May every being remember their former lives,
  Hear these teachings completely
  And always recall the vanquishing sages.

  9. W toku setek odrodzeń
  oraz dziesiątków tysięcy milionów odrodzeń,
  niechaj każda istota pamięta swoje wcześniejsze żywoty,
  wysłucha tych nauk w całości
  i zawsze przywołuje w pamięci mędrców-zwycięzców.


 10. By the sound of this majestic drum,
  May beings always find the company of buddhas.
  Thoroughly renouncing every harmful act,
  May they engage in only virtuous deeds.

  10. Niechaj dzięki dźwiękom tego majestatycznego bębna
  istoty zawsze znajdą towarzystwo buddhów.
  Całkowicie wyrzekając się każdego szkodliwego uczynku,
  niechaj angażują się one tylko w cnotliwe uczynki.


 11. For humans, gods and all creatures,
  Whatever thoughts and wishes they have,
  May their every wish be totally fulfilled
  By the sound of this majestic drum.

  11. Ludzie, bogowie i wszystkie stworzenia,
  jakiekolwiek mają myśli i życzenia,
  niechaj każde ich życzenia zostanie całkowicie spełnione
  dzięki dźwiękom tego majestatycznego bębna.


 12. For beings born in the most terrible hells,
  Bodies alight with blazing flame,
  Who wander without aim, bereft of refuge, filled with grief,
  May tormenting fires utterly end.

  12. Niechaj istotom urodzonym w najstraszliwszych piekłach,
  z ciałami palącymi się w blasku płomieni,
  które błądzą bez celu, pozbawione schronienia, pełne smutku,
  torturujące je płomienie zupełnie wygasną.


 13. For those who bear the suffering of humans,
  For hell beings, animals and hungry ghosts,
  May every suffering be completely dispelled
  By the sound of this majestic drum.

  13. Niechaj Ci, którzy znoszą cierpienia ludzi,
  istoty z piekła, zwierzęta i głodne duchy,
  zostaną całkowicie pozbawieni wszelkich cierpień
  dzięki dźwiękom tego majestatycznego bębna.


 14. For those who are without refuge,
  Without base, support or friend,
  May I become their supreme refuge,
  Their base, their support and friend.

  14. Dla tych, którzy są bez schronienia,
  bez podstawy, wsparcia lub przyjaciela,
  niechaj zostanę ich najwyższym schronieniem,
  ich podstawą, ich wsparciem i przyjacielem.


 15. Supreme among bipeds, O buddhas
  Dwelling in the worlds of ten directions,
  With merciful, compassionate mind,
  Please pay attention to me.

  15. Najwyżsi wśród dwunożnych, O buddhowie
  zamieszkujący światy dziesięciu kierunków,
  waszymi miłosiernymi, współczującymi umysłami,
  proszę, zwróćcie na mnie swoją uwagę.


 16. O buddhas possessed of the ten powers:
  Those terrible wicked acts
  I have committed in the past,
  Before your eyes, I confess them all.

  16. O buddhowie posiadający dziesięć mocy:
  te potworne, niegodziwe czyny,
  których dopuściłem się w przeszłości —
  spowiadam się z nich wszystkich w Waszej obecności.


 17. Whatever unwholesome deeds I have done:
  Not holding parents as parents,
  Not holding buddhas as buddhas,
  Not upholding virtuous deeds;

  17. Jakichkolwiek szkodliwych uczynków dopuściłem się:
  nie poważając rodziców jak rodziców,
  nie poważając buddhów jak buddhów,
  nie przestrzegając cnotliwych uczynków;


 18. Whatever unwholesome deeds I have done:
  Haughty with the vanity of wealth,
  Haughty with age and youthfulness,
  Haughty with pride of affluence and class;

  18. Jakichkolwiek szkodliwych uczynków dopuściłem się:
  pełen pychy wynikającej z próżności bogactwa,
  pełen pychy wynikającej z młodzieńczości,
  pełen pychy wynikającej z dumy bogactwa i klasy;


 19. Whatever unwholesome deeds I have done
  Through harmful thoughts, harmful words,
  The thought of harm as harmless
  And harmful actions done;

  19. Jakichkolwiek szkodliwych uczynków dopuściłem się
  poprzez krzywdzące myśli, krzywdzące słowa,
  myślenie o krzywdzie jako o czymś nie krzywdzącym
  oraz dokonane krzywdzące uczynki;


 20. Whatever unwholesome deeds I have done:
  Acting with the mind of a child,
  A mind dark with ignorance
  Or under the sway of a non-virtuous friend;
  Greatly charged with emotion,
  Discontent with wealth,
  Afflicted with depression and malaise
  Or under the impulse of frivolous play;

  20. Jakichkolwiek szkodliwych uczynków dopuściłem się:
  działając w dziecinny sposób,
  z umysłem zaciemnionym ignorancją
  lub pod wpływem niecnotliwego przyjaciela;
  wielce wzburzony emocjami,
  niezadowolony z posiadanego majątku,
  gnębiony depresją i złym samopoczuciem
  lub pod wpływem impulsu frywolnej zabawy;


 21. Whatever unwholesome deeds I have done
  Through mixing with vile characters of non-aryas,
  Through jealousy and miserliness
  And through poverty and guile;

  21. Jakichkolwiek szkodliwych uczynków dopuściłem się
  zadając się z nikczemnikami nie będącymi arjami,
  z powodu zazdrości i skąpstwa
  oraz z powodu nędzy i podstępu;


 22. Whatever unwholesome deeds I have done
  When poverty came to me,
  Fearing loss of the desirable
  And stricken with a dearth of material goods;

  22. Jakichkolwiek szkodliwych uczynków dopuściłem się,
  gdy nędza przyszła do mnie,
  gdy bałem się utracić to, co było przeze mnie pożądane
  i gdy byłem dotknięty niedostatkiem dóbr materialnych;


 23. Whatever unwholesome deeds I have done
  Under the power of a flighty mind,
  Ruled by desire and hatred
  Or oppressed by hunger and thirst;

  23. Jakichkolwiek szkodliwych uczynków dopuściłem się
  pod wpływem lekkomyślnego umysłu
  rządzonego pożądaniem i nienawiścią
  lub pod wpływem głodu i pragnienia;


 24. Whatever unwholesome deeds i have done
  When oppressed by affliction,
  For the sake of pursuing women,
  Or acquiring food, drink and attire;

  24. Jakichkolwiek szkodliwych uczynków dopuściłem się
  gdy byłem gnębiony przez przypadłości umysłu,
  ze względu na uganianie się za kobietami
  lub gdy zdobywałem pożywienie, napoje i eleganckie ubrania;


 25. Through misdeeds of body, speech and mind,
  I have amassed threefold wrong acts.
  In these three ways, whatever I have done,
  These deeds I confess in full.

  25. Poprzez niemoralne uczynki ciała, mowy i umysłu
  nagromadziłem potrójne złe uczynki.
  Cokolwiek zrobiłem na te trzy sposoby,
  z tych uczynków spowiadam się w całości.


 26. Whatever I have done,
  Disrespecting buddhas, the Dharma,
  And shravakas too,
  These deeds I confess in full.

  26. Cokolwiek zrobiłem,
  okazując brak szacunku buddhom, Dharmie,
  jak również śrawakom,
  z tych uczynków spowiadam się w całości.


 27. Actions I have done lacking respect
  To pratyekabuddhas,
  As well as to bodhisattvas,
  These deeds I confess in full.

  27. Uczynki, które zrobiłem, pozbawione szacunku
  wobec pratjekabuddhów,
  jak również wobec bodhisattwów,
  z tych uczynków spowiadam się w całości.


 28. Disrespect I have shown
  To those who preach the Dharma,
  Likewise contempt of the Dharma itself,
  These deeds I confess in full.

  28. Brak szacunku, jaki okazałem
  wobec tych, którzy głoszą Dharmę,
  jak również lekceważenie samej Dharmy,
  z tych uczynków spowiadam się w całości.


 29. Continually unaware of its benefit,
  I have rejected the sublime Dharma;
  I have shown unwitting insolence to parents;
  These deeds I confess in full.

  29. Bezustannie nie zdając sobie sprawy z jej korzyści,
  odrzucałem wzniosłą Dharmę;
  okazałem nieświadomą bezczelność rodzicom;
  z tych uczynków spowiadam się w całości.


 30. Childish and veiled by stupidity,
  Blind with desire and hatred,
  Ignorance, arrogance and pride,
  These deeds I confess in full.

  30. Dziecinny i okryty głupotą,
  oślepiony pożądaniem i nienawiścią,
  ignorancją, arogancją i dumą,
  z tych uczynków spowiadam się w całości.


 31. Honoring those who possess ten powers,
  I shall worship those dwelling in all directions.
  I shall deliver sentient beings
  Inhabiting every realm from all suffering.

  31. Oddając cześć tym, którzy posiadają dziesięć mocy,
  będę czcić tych, którzy zamieszkują wszystkie kierunki.
  Wybawię czujące istoty zamieszkujące w każdej sferze
  od wszelkiego cierpienia.


 32. I shall place uncountable beings
  Upon the bodhisattvas' ten grounds.
  Abiding in these ten stages,
  May they all become tathagatas.

  32. Uplasuję niezliczone istoty
  na dziesięciu poziomach bodhisattwy.
  Przestrzegając ślubowań tych dziesięciu poziomów,
  Niechaj wszystkie one staną się tathagatami.


 33. Until I am capable of freeing them all
  From countless oceans of suffering,
  For ten million eons I shall strive
  For the sake of even one sentient being.

  33. Dopóki nie będę w stanie uwolnić je wszystkie
  z niezliczonych oceanów cierpienia,
  przez dziesięć milionów eonów będę się starał
  choćby tylko ze względu na jedną czującą istotę.


 34. To these sentient beings I shall reveal
  This sutra called Sublime Golden Light,
  Which rids one of every harmful misdeed
  And expounds upon the profound.

  34. Tym czującym istotom ujawnię
  tę sutrę nazywaną Wzniosłym Złotym Światłem,
  która oczyszcza każdy szkodliwy niemoralny uczynek
  i objaśnia to, co głębokie.


 35. Those who for a thousand eons
  Committed deadly unwholesome deeds,
  By confessing them earnestly once
  Through this sutra, all will be purified.

  35. Ci, którzy przez tysiąc eonów
  popełnili śmiertelnie szkodliwe uczynki,
  poprzez wyspowiadanie się z nich szczerze raz
  przy użyciu tej sutry, oczyszczą je wszystkie.


 36. Swiftly and wholly consuming all karmic obstructions
  By making confession through Sublime Golden Light,
  I shall abide on the ten bodhisattva grounds —
  Those mines of supreme precious jewels —
  That I may shine with a tathagata's marks and signs
  And free beings from the ocean of existence.

  36. Szybko i całościowo konsumując wszystkie karmiczne przeszkody
  poprzez spowiedź przy użyciu Wzniosłego Złotego Światła,
  będę przestrzegał ślubowań dziesięciu poziomów bodhisattwy –
  tych kopalni najcenniejszych klejnotów –
  aby olśniewać znamionami i znakami tathagaty
  i wyzwolić istoty z oceanu istnienia.


 37. Through buddhas, who are the water of oceans —
  Their inconceivable tathataga qualities
  Akin to the ocean's profound depth —
  I shall evolve into an omniscient being.

  37. Dzięki buddhom, którzy są jak wody oceanów –
  ich niewyobrażalnym właściwościom tathagatów
  przypominającym potężną głębię oceanu –
  będę ewoluował, aby stać się wszechwiedzącą istotą.


 38. Becoming a buddha, I shall possess ten powers,
  Hundreds of thousands of concentrations,
  Inconceivable magical mantra incantations,
  Enlightenment's seven wings, the five powers and five forces.

  38. Stając się buddhą, będę posiadał dziesięć mocy,
  setki tysięcy medytacyjnych koncentracji,
  niewyobrażalne, magiczne inkantacje mantr,
  siedem skrzydeł oświecenia, pięć mocy i pięć sił.


 39. O buddhas who continually look upon beings,
  I request you to gaze intently upon me.
  Your compassionate minds always overflowing,
  May you hold the remorseful always near.

  39. O buddhowie, którzy bez przerwy spoglądacie na istoty,
  proszę Was, spoglądajcie na mnie bacznie.
  Wasze współczujące umysły zawsze przepełnione,
  niechaj Ci, którzy żałują za grzechy, będą Wam zawsze bliscy.


 40. Due to countless sinful actions
  Performed in hundreds of eons past,
  My mind is pierced and stricken with grief,
  Wretchedness, sorrow and fear.

  40. Z powodu niezliczonych grzesznych uczynków
  dokonywanych przez setki przeszłych eonów,
  mój umysł jest przeszyty i rażony smutkiem,
  nieszczęściem, żalem i strachem.


 41. Solemnly fearing unwholesome deeds,
  I shall always keep my mind modest.
  Wherever I commit the smallest action,
  I will not succumb to frivolous excitement.

  41. Poważnie bojąc się szkodliwych uczynków,
  zawsze będę utrzymywał skromność w moim umyśle.
  Gdziekolwiek nie spełniałbym najmniejszych uczynków,
  nie poddam się frywolnemu podekscytowaniu.


 42. Since buddhas are compassionate
  And dispel the fright of all beings,
  I entreat them to hold the remorseful fast
  And free us from every fear.

  42. Ponieważ buddhowie są współczujący
  i rozpraszają uczucie strachu u wszystkich istot,
  błagam ich, aby Ci, którzy żałują za grzechy,
  byli im zawsze bliscy oraz
  aby uwolnili nas od wszystkich obaw.


 43. May the tathagatas keep at bay
  My negative karma and emotion.
  May the buddhas always bathe me
  With the water of their compassion.

  43. Niechaj tathagatowie trzymają z dala ode mnie
  moją negatywną karmę i emocje.
  Niechaj buddhowie skąpią mnie zawsze
  w wodach swojego współczucia.


 44. I confess all unwholesome deeds:
  Whatever I have done in the past,
  Whatever is done in the present,
  These deeds I confess in full.

  44. Spowiadam się ze wszystkich szkodliwych uczynków:
  cokolwiek zrobiłem w przeszłości,
  cokolwiek robię w teraźniejszości,
  z tych uczynków spowiadam się w całości.


 45. I shall not conceal or hide
  Harmful actions I have done.
  In future times I shall refrain
  From deeds that render me full of shame.

  45. Nie będę zatajał lub ukrywał
  szkodliwych uczynków, których dopuściłem się.
  W przyszłości powstrzymam się
  od uczynków, które kompletnie mnie zawstydzają.


 46. Three actions of the body,
  Fourfold of the voice,
  Threefold of the mind,
  These deeds I confess in full.

  46. Trzy uczynki ciała,
  cztery uczynki mowy,
  trzy uczynki umysłu,
  z tych uczynków spowiadam się w całości.


 47. Actions I have done through body and speech,
  Clearly impelled by the mind,
  Those tenfold actions I accomplished,
  These deeds I confess in full.

  47. Uczynki dokonane moim ciałem i mową,
  jasno uruchomione umysłem,
  te dziesięć uczynków dokonałem,
  z tych uczynków spowiadam się w całości.


 48. Renouncing the ten unwholesome deeds
  And cultivating those ten which are moral,
  I will come to abide on the ten grounds
  And acquire the buddhas' ten great powers.

  48. Wyrzekając się dziesięciu szkodliwych uczynków
  i kultywując te dziesięć, które są moralne,
  osiągnę dziesięć poziomów bodhisattwów
  i uzyskam dziesięć wielkich mocy buddhów.


 49. Every unwholesome deed I have done
  That leads to unwanted results,
  In the presence of the buddhas,
  These deeds I confess in full.

  49. Każdy szkodliwy uczynek, którego dopuściłem się,
  prowadzący do niepożądanych rezultatów,
  w obecności buddhów
  z tych uczynków spowiadam się w całości.


 50. In the wholesome virtuous deeds
  Of all those dwelling in Jambudvipa,
  And those living in other worlds too,
  In these deeds, I rejoice.

  50. Zdrowymi cnotliwymi uczynkami
  wszystkich tych zamieszkujących Dziambudwipę
  oraz tych żyjących w innych światach,
  tymi uczynkami raduję się.


 51. Likewise, whatever merit I have gathered
  Through body, speech and mind,
  By the force of this virtue's ripening effect,
  May supreme enlightenment be attained.

  51. Podobnie, jakąkolwiek duchową zasługę zebrałem
  ciałem, mową i umysłem,
  niechaj dzięki sile rezultatu dojrzewania tych cnotliwych uczynków
  osiągnę najwyższe oświecenie.


 52. Deeds committed on samsara's precarious wheel,
  Those actions influenced by a childish mind,
  Approaching the presence of the peerless ten powers,
  All these deeds, I confess individually.
  Through feeble birth, feeble existence,
  Feeble world and feeble volatile mind,
  Multitudes of physical actions,
  This mass of evil deeds, I confess in full.

  52. Uczynki dokonane w niebezpiecznym kole samsary,
  te działania pod wpływem dziecinnego umysłu,
  zbliżając się do obecności niezrównanych dziesięciu mocy,
  z każdego z tych wszystkich uczynków spowiadam się z osobna.
  Z marnego urodzenia, marna egzystencja,
  marny świat i marny nieustabilizowany umysł,
  mnóstwo fizycznych działań,
  z tej całej masy złych uczynków spowiadam się w całości.


 53. Wretched with delusion of the childish and foolish,
  Wretched through association with non-virtuous friends,
  Wretched with existence, wretched with desire,
  Wretched with hatred, wretched with ignorance,
  Wretched with fatigue, wretcehd with time,
  And wretched in accomplishing virtue,
  I approach the incomparable conquerors
  And confess all negative deeds individually.

  53. Wynędzniały przez urojenia dziecinnych i głupich istot,
  wynędzniały przez związki z niecnotliwymi przyjaciółmi.
  wynędzniały przez istnienie, wynędzniały przez pożądanie,
  wynędzniały przez nienawiść, wynędzniały przez ignorancję,
  wynędzniały przez trud, wynędzniały przez czas,
  w wynędzniały sposób spełniający cnotliwe uczynki,
  zbliżam się do nieporównywalnych zwycięzców
  i z każdego negatywnego uczynku spowiadam się z osobna.


 54. I prostrate to the buddhas, oceans of virtue,
  Golden like Mount Sumeru.
  Going for refuge, I bow my head
  In prostration to the golden conquerors.

  54. Składam pokłony buddhom – tym oceanom cnót,
  złocistym, jak góra Sumeru.
  Przyjmując w nich duchowe schronienie, chylę moją głowę
  w pokłonie składanym tym złotym zwycięzcom.


 55. Their compassionate light dispels the double mantle of darkness;
  Buddhas are suns, blazing glory, splendor and renown.
  Golden in color, eyes fine as pure, faultless lapis,
  They glow with the glitter of pure gold.

  55. Ich współczujące światło rozprasza podwójną osłonę ciemności;
  buddhowie to słońca, blask chwały, splendor i sława.
  Złotego koloru, oczy szlachetne i czyste, nieskazitelny lapis lazuli,
  promieniują blaskiem czystego złota.


 56. Their exquisite and beautiful limbs are
  Utterly flawless and perfectly formed;
  From pristine limbs, the buddhas' sun
  Radiates shafts of golden light.

  56. Ich wyśmienite i piękne kończyny
  są zupełnie nieskazitelne i doskonale uformowane;
  od nieskazitelnych kończyn, Słońce buddhów świeci
  snopami złotego światła.


 57. Consumed by the flame of negative passion,
  Sentient beings blaze like fire;
  They are refreshed and soothed
  By the moon-like light of buddhas.

  57. Konsumowane przez płomienie negatywnych pasji,
  czujące istoty płoną jak ogień;
  są one odświeżone i ukojone
  podobnym do księżycowego światłem buddhów.


 58. Thirty-two major marks render their senses exquisitely refined;
  Their awe-inspiring limbs are graced by eighty minor signs.
  Filled with merit and glory, like splendid rays of spinning light,
  They orbit as does the sun in the darkness of the triple realms.

  58. Trzydzieści dwa główne znamiona sprawiają,
  że ich zmysły są subtelnie wyrafinowane;
  Ich wzbudzające podziw kończyny są pełne wdzięku
  dzięki osiemdziesięciu mniejszym znakom.
  Pełni duchowych zasług i chwały,
  jak wspaniałe promienie wirującego światła,
  tak jak Słońce orbitują w ciemności trzech sfer istnienia.


 59. Pure as lapis with an array of rich color,
  Exquisitely adorned by myriad webs of light,
  Your limbs resemble the crystal, silver and crimson of dawn;
  Like the sun, O sages, you are enchantingly glorious!

  59. Czyste jak lapis lazuli posiadające spektrum bogatych kolorów,
  wytwornie ozdobione miriadami siatek światła,
  Wasze kończyny przypominają kryształ, srebro i karmazyn brzasku;
  tak jak Słońce, O mędrcy, jesteście czarująco cudowni!


 60. For those fallen into the great river of cyclic existence,
  Tossed amidst crushing waves of sorrow and death,
  May abundant immense rays of the sun that is the Tathagata
  Deplete the ocean of samsara, violent and cruel.

  60. Dla tych, którzy wpadli w wielką rzekę cyklicznej egzystencji,
  miotani miażdżącymi falami żalu i śmierci,
  niech obfite, ogromne promienie Słońca, które jest Tathagatą,
  uszczuplą ocean samsary, gwałtowny i okrutny.


 61. With limbs shining brightly, the color of gold,
  They are wisdom's source, peerless among the three realms;
  Their limbs are adorned with intensely charming marks.
  I prostrate to the buddhas whose bodies sparkle gold.

  61. Posiadając kończyny świecące jasno w kolorze złota,
  są oni źródłem mądrości, niezrównani w trzech sferach istnienia;
  ich kończyny są ozdobione intensywnie czarującymi znamionami.
  Składam pokłony buddhom, których ciała iskrzą się złotem.


 62. Just as water in the ocean cannot be measured,
  Just as dust on the earth is utterly without end,
  Just as Mount Sumeru possesses matchless stone
  And the edge of space is infinitely unknown,
  Likewise, the virtues of buddhas are limitless.
  If sentient beings took the measure of their qualities
  And for countless eons reflected upon them,
  Still the extent of their virtue could not be seen.

  62. Tak jak nie można zmierzyć wody w oceanie,
  tak jak kurz na Ziemi zupełnie nie ma końca,
  tak jak góra Sumeru posiada niezrównany kamień
  i brzeg przestrzeni jest nieskończony i nieznany,
  tak cnoty buddhów nie mają granic.
  Jeżeli czujące istoty zmierzyłyby ich cechy
  oraz przez niezliczone eony zastanawiałyby się nad nimi,
  rozmiar ich cnót wciąż byłby nie do ogarnięcia.


 63. If counted for eons, one may possibly know
  Water droplets at hair ends,
  Or particles of the earth's mountains, oceans and rocks,
  But not the limit of buddhas' virtue.

  63. Gdy byłyby liczone przez eony, możnaby poznać ilość
  kropelek wody na końcach włosów
  lub cząsteczek gór, oceanów i kamieni Ziemi,
  ale nie limit cnót buddhów.


 64. May sentient beings evolve into such buddhas,
  Graced with virtue, color, fame and renown,
  Their bodies embellished with major marks of goodness
  And the sublime eighty minor signs.

  64. Niechaj czujące istoty ewoluują w takich buddhów,
  pełnych wdzięku dzięki cnocie, kolorze, sławie i rozgłosie,
  ich ciała upiększone głównymi znamionami dobra
  oraz wzniosłymi osiemdziesięcioma mniejszymi znakami.


 65. Through these virtuous actions,
  I shall soon become a buddha on this earth.
  Preaching the doctrine that guides the world,
  I shall free beings forever afflicted by suffering.

  65. Dzięki tym cnotliwym działaniom
  wkrótce zostanę buddhą na tej Ziemi.
  Głosząc doktrynę, która przewodzi światu,
  na zawsze uwolnię istoty dotknięte cierpieniem.


 66. I shall triumph over Mara with his army and might.
  I shall turn the wheel of virtuous Dharma.
  Abiding for inconceivable eons, I shall satisfy
  Sentient beings with the water of Dharma's nectar.

  66. Zatriumfuję nad Marą, jej armią i potęgą.
  Obrócę kołem cnotliwej Dharmy.
  Działając przez niewyobrażalne eony,
  zaspokoję czujące istoty napojem z nektaru Dharmy.


 67. Just as conquerors of the past completed six perfections,
  These perfections I too shall fully achieve.
  My ignorance, hatred and desire pacified,
  I shall conquer delusion and dispel pain.

  67. Tak jak Zwycięzcy przeszłości skompletowali sześć paramit,
  ja też w pełni osiągnę te paramity.
  Gdy moja ignorancja, nienawiść i pożądanie zostaną spacyfikowane,
  pokonam urojenia i rozproszę ból.


 68. I shall always remember my former births,
  Hundreds of existences and ten millions of lives.
  Always recalling the vanquishing sages,
  I shall listen to their teachings in full.

  68. Zawsze będę pamiętał moje wcześniejsze odrodzenia,
  setki istnień i dziesiątki milionów żywotów.
  Zawsze wspominając Mędrców-Zwycięzców,
  będę słuchał ich nauk w całości.


 69. Through these virtuous actions,
  I shall always find the company of buddhas;
  Accomplishing virtue, the source of every excellence,
  I shall thoroughly renounce unwholesome deeds.

  69. Poprzez te cnotliwe działania
  zawsze znajdę towarzystwo buddhów;
  osiągając cnoty, źródło wszelkiej doskonałości,
  całkowicie wyrzeknę się szkodliwych uczynków.


 70. May the creatures of samsara's various realms
  Be at peace, without the misery of their worlds.
  May beings who lack sense faculties or hold defective ones,
  Be endowed with powers complete.

  70. Niechaj istoty z rozmaitych sfer istnienia samsary
  będą spokojne, pozbawione nędzy właściwej ich światom.
  Niechaj istoty, którym brak narządów zmysłów lub mają je wadliwe,
  będą wyposażone w kompletne moce.


 71. For beings feeble in body, afflicted with disease
  And in all ten directions devoid of defense,
  May they swiftly be free of their ailments,
  Obtain perfect senses, strength and good health.

  71. Niechaj istoty o marnym ciele, dotknięte chorobą
  i we wszystkich dziesięciu kierunkach pozbawione obrony,
  zostaną szybko oswobodzone ze swoich dolegliwości,
  uzyskają doskonałe zmysły, siłę i dobre zdrowie.


 72. For those imperiled by threats of death from kings and thugs,
  Tormented by numerous hundreds of afflictions,
  May these beings — wretched, weak with sorrow —
  Be free from hundreds of horrific fears.

  72. Niechaj Ci, którzy są narażeni na niebezpieczeństwo
  gróźb śmierci pochodzących od królów i rzezimieszków,
  dręczeni setkami przypadłości,
  niechaj te istoty – wynędzniałe, osłabione rozgoryczeniem –
  będą wolne od setek przerażających lęków.


 73. For those who are tortured, bound and beaten,
  Distressed by passion or captured by delusion,
  May these beings — fearful, faced with sorrow —
  Be freed from the shackles of bondage.

  73. Niechaj Ci, którzy są torturowani, spętani i bici,
  zrozpaczeni namiętnościami lub zawładnięci przez urojenia,
  niechaj te istoty – przerażone, stojące w obliczu goryczy –
  będą wyswobodzone z kajdan niewoli.


 74. May those who are beaten find freedom from beating.
  May those facing murder be endowed with life.
  May those who are feeble be without fear.
  May beings tortured by hunger, craving and thirst,
  Immediately find a wealth of food and drink.

  74. Niechaj Ci, którzy są bici, zostaną od tego uwolnieni.
  Niechaj Ci, którym grozi morderstwo będą obdarzeni życiem.
  Niechaj Ci, którzy są słabi będą nieustraszeni.
  Niechaj istoty torturowane przez głód, żądzę i pragnienie napoju
  natychmiast znajdą obfitość pożywienia i napojów.


 75. May the blind see an abundance of forms
  And the deaf hear captivating sounds.
  May the naked find plentiful attire
  And the poor find mines of treasure.
  Through wealth of riches, grain and jewels,
  May beings be endowed with serenity and joy.

  75. Niechaj ślepi zobaczą obfitość form,
  a głusi usłyszą zniewalające pięknem dźwięki.
  Niechaj goli znajdą dostatek odzienia,
  a biedni niech znajdą kopalnie skarbów.
  Niechaj dzięki obfitości bogactw, ziarna i klejnotów,
  istoty będą obdarzone spokojem i radością.


 76. May no being face the pain of affliction.
  May all beings be attractive and handsome.
  Endowed with exquisite, beautiful, auspicious forms,
  May every life be replete with infinite joy.

  76. Niechaj żadnej istocie nie grożą bóle przypadłości.
  Niechaj wszystkie istoty będą atrakcyjne i przystojne.
  Obdarzone wyśmienitymi, pięknymi kształtami wszelkiej pomyślności,
  niechaj każde życie będzie wypełnione nieskończoną radością.


 77. As soon as they wish, may there immediately be
  Food, drink, great affluence and merit,
  Large drums, lutes and piwang,
  Springs, pools, water holes and ponds
  Imbued with blue and golden lotuses;
  Likewise, may they receive at once
  Food, drink, clothing and wealth,
  Gems like lapis, golden ornaments, pearls and jewels.

  77. Tak szybko, jak tylko sobie zażyczą, niechaj natychmiast będzie
  pożywienie, napoje, wielkie bogactwo i zasługa,
  duże bębny, lutnie i piwang,
  źródełka, jeziorka, oczka i sadzawki
  wypełnione niebieskimi i złotymi kwiatami lotosu;
  podobnie, niechaj natychmiast otrzymają
  pożywienie, napoje, ubrania i bogactwo,
  kamienie szlachetne, jak lapis lazuli,
  złote ornamenty, perły i klejnoty.


 78. May no sound of woe be heard anywhere in the world
  And not one being in poor health be seen.
  Instead, may beings have great complexion;
  In each others radiance, may they mutually shine.

  78. Niechaj odgłosy lamentowania nie będą słyszane nigdzie na świecie,
  ani nawet jedna istota widziana w złym stanie zdrowia.
  Zamiast tego, niechaj istoty mają ładną karnację;
  niechaj promieniują na siebie wzajemnie swoim blaskiem.


 79. Whatever forms of excellence there are in the human world,
  Wherever they are wished for, may these come to be.
  The moment they arise, through the ripening of virtue,
  May the aspirations of sentient beings be fulfilled.

  79. Jakiekolwiek formy doskonałości istnieją w ludzkim świecie,
  gdziekolwiek się ich zażyczy, niechaj się pojawią.
  W momencie, w którym się pojawią, dzięki dojrzewaniu duchowej zasługi,
  niechaj aspiracje czujących istot zostaną spełnione.


 80. May perfumed incense, garlands and ointments,
  Clothing, powder and abundant flowers
  Rain down from the trees three times.
  Thus may sentient beings be filled with joy.

  80. Niechaj perfumowane kadzidła, girlandy i kremy,
  ubrania, pudry i obfitość kwiatów
  spadają z drzew, jak deszcz, trzy razy.
  Niechaj w ten sposób czujące istoty wypełni radość.


 81. May they venerate inconceivable tathagatas
  In all the ten directions,
  Completing bodhisattvas, shravaks,
  And likewise, the flawless, pristine Dharma.

  81. Niechaj oddają cześć i chwałę niewyobrażalnym tathagatom
  we wszystkich dziesięciu kierunkach,
  włącznie z bodhisattwami, śrawakami,
  oraz nieskazitelną, czystą Dharmą.


 82. May migrating beings avoid the lower realms;
  May they go beyond the eight unfortunate states;
  May they attain the eight auspicious conditions;
  May meetings with buddhas always be received.

  82. Niechaj migrujące istoty unikają niższych sfer istnienia;
  Niechaj opuszczą osiem niefortunnych stanów;
  Niechaj osiągną osiem pomyślnych warunków;
  Niechaj zawsze otrzymają sposobność spotkań z buddhami.


 83. Always born in higher classes,
  May beings be replete with wealth and with grain.
  For numerous eons, may they be endowed
  With great form, renown, complexion and fame.

  83. Zawsze urodzeni w wyższych klasach,
  niechaj istoty posiadają pełnię bogactwa i spichlerza.
  Niechaj przez wiele eonów będą obdarzone
  wybitną formą, rozgłosem, karnacją i sławą.


 84. May all women become like men,
  Heroic, learned, lucid and strong.
  Endeavoring to complete the six perfections,
  May they incessantly strive for enlightenment.

  84. Niechaj wszystkie kobiety staną się podobne do mężczyzn,
  heroiczne, uczone, klarowne i silne.
  Szczerze starając się skompletować sześć paramit,
  niechaj nieprzerwanie dążą do oświecenia.


 85. May they come to behold buddhas in the ten directions,
  Seated at ease upon precious lapis thrones
  Under bejeweled exquisite stately trees.
  May they hear the buddhas' Dharma explained.

  85. Niechaj ujrzą buddhów w dziesięciu kierunkach,
  siedzących swobodnie na cennych tronach z lapis lazuli
  pod okazałymi, wyśmienitymi drzewami z klejnotów.
  Niechaj słyszą wyjaśnianą Dharmę Buddhy.


 86. Unwholesome deeds I have performed
  And created in wretched existences past;
  May those negative effects which ripen due to deeds
  Be completely extinguished.

  86. Dopuściłem się szkodliwych uczynków
  dokonując ich w nędznych żywotach w przeszłości;
  Niechaj te negatywne rezultaty, które dojrzewają z powodu uczynków,
  kompletnie wygasną.


 87. May those beings who are tied to existence,
  Tightly bound by the rope of the cyclic round,
  Unravel their bondage with a wisdom hand
  And quickly be freed from all suffering.

  87. Niechaj te istoty, które są przywiązane do egzystencji,
  ciasno związane sznurem cyklicznego obiegu,
  rozwikłają swoje więzy dłonią mądrości
  i szybko uwolnią się z całego cierpienia.


 88. Whatever beings here in Jambudvipa
  And in other world spheres too
  Perform profound virtuous acts,
  In these deeds, I rejoice in full.

  88. Jakiekolwiek istoty tutaj w Dziambudwipie
  oraz w innych sferach też,
  dokonują głęboko cnotliwych aktów,
  tymi uczynkami raduję się w pełni.


 89. Through the merit of actions of body, speech and mind,
  Through rejoicing in others' virtue,
  May every fruit of my prayers and practice unfold;
  May the pristine peerless enlightenment be attained.

  89. Dzięki duchowej zasłudze uczynków ciała, mowy i umysłu,
  dzięki radowaniu się cnotami innych,
  niechaj każdy owoc moich modlitw i praktyk rozwija się;
  niechaj nieskazitelne, niezrównane oświecenie zostanie osiągnięte.


 90. Those who recite this dedication,
  Who prostrate and praise with an unsoiled mind,
  Always devout and free of stains,
  Shall avoid terrible rebirth for sixty eons.

  90. Ci, którzy recytują tę dedykację,
  składają pokłony i ofiarowują pochwały z niesplamionym umysłem,
  zawsze pobożni i wolni od splamień,
  unikną okropnego odrodzenia przez sześćdziesiąt eonów.


 91. By reciting these prayers in verses,
  Men, women, brahmins and royals
  Who praise the conquerors with folded hands,
  Will remember their births in every life.

  91. Poprzez recytowanie tych modlitw w strofach,
  mężczyźni, kobiety, bramini oraz członkowie rodziny królewskiej,
  którzy ofiarowują pochwały Zwycięzcom
  z dłońmi złożonymi jak do modlitwy,
  będą pamiętać swoje wcielenia w każdym żywocie.


 92. They shall receive bodies adorned
  With complete limbs and senses, myriad merits and virtue.
  The lord of humans will honor them always;
  Such will they be in each place of birth.

  92. Otrzymają ciała ozdobione
  kompletnymi członkami i narządami zmysłów,
  miriadami duchowych zasług i cnót.
  Pan Ludzi będzie ich zawsze honorować;
  tacy oni będą w każdym miejscu urodzin.


 93. Those into whose ears this confession enters,
  Have not performed virtue under just one buddha,
  Not two, nor four, nor five, nor ten,
  Nor in the presence of merely a thousand buddhas
  have they completed virtue.

  93. Ci, w których uszy wpadają słowa tej spowiedzi,
  nie spełniali cnotliwych uczynków tylko za czasów jednego buddhy,
  albo dwóch, ani czterech, ani pięciu, ani dziesięciu,
  ani nie skompletowali cnoty w obecności jedynie tysiąca buddhów.


Tak kończy się rozdział czwarty, rozdział o spowiedzi z króla wspaniałych sutr, Wzniosłego Złotego Światła.
Wzniosłość „Pojęcie używane w dziedzinie filozofii, wywodzące się od łacińskiego sublimis. Pojęcie to szczególnie odnosi się do wielkości, z którą nic innego nie można porównać, znajdującej się poza możliwością obliczenia, zmierzenia lub naśladowania.”

Jakąkolwiek duchową zasługę, jaka mogłaby przypadkiem wyniknąć z moich skromnych prób przekładu tej świętej, wzniosłej sutry na język polski, w całości dedykuję mojemu oświeconemu, świętemu guru, czcigodnemu Lamie Zopie Rinpocze, w intencji jego długiego życia, doskonałego zdrowia oraz niezwłocznego spełnienia jego altruistycznych życzeń dla dobra wszystkich czujących i cierpiących istot.


Z angielskiego przełożył
mnich buddyjski Zbigniew Modrzejewski, sierpień 2011, Ciokhor Ducien.
Nieznacznie poprawiono w lipcu 2014.

Przekładu dokonano na podstawie tekstu:
The King of Glorious Sutras, the Sublime Golden Light

mnich buddyjski Zbigniew Modrzejewski www.zbigniew-modrzejewski.webs.comFree counter and web stats